Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Pensioenfonds KPN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Contractuele bepalingen brengen mee dat wij hiervoor gegevens van jou en van andere partijen moeten ontvangen.

Van wie ontvangen wij gegevens?

Afhankelijk van je situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over jou en/of je dienstverband ontvangen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • (Voormalige) werkgever(s)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Andere pensioenuitvoerders

Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pensioennummer
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over je (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Aanspraken / pensioenrecht
 • Indicatie gemoedsbezwaard
 • Biometrische gegevens, als je een kopie van uw identiteitsbewijs hebt verstrekt
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • Gegevens over je kinderen
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens die we nodig hebben om je beleggingsprofiel op te stellen

Waarom we je gegevens nodig hebben

Pensioenfonds KPN is contractueel verplicht om de pensioenovereenkomst uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we je (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude
 • Statistische analyses
 • Adequate communicatie met jou als deelnemer

Delen met andere partijen

Pensioenfonds KPN deelt je persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die je gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Pensioenfonds KPN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds KPN verwerkt je gegevens niet buiten de EU.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds KPN uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP). TKP beschikt daarom over je (persoons)gegevens. Pensioenfonds KPN heeft met TKP afspraken gemaakt over de wijze waarop TKP met je gegevens om gaat, met wie zij je gegevens mogen delen en hoe TKP je gegevens moet beveiligen. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds KPN goed uit te kunnen voeren maakt TKP gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van je situatie je persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). TKP zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds KPN.

De partijen waarmee je (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Incasso-/debiteurenpartijen
 • Herverzekeraars
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
 • Andere pensioenuitvoerders

Hoe lang we je gegevens bewaren

Pensioenfonds KPN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. We bewaren je persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst in ieder geval totdat 25 jaar zijn verstreken na het einde van je recht op pensioen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Opnemen van telefoongesprekken

Pensioenfonds KPN kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heb je recht op een weergave van het telefoongesprek.

E-mail tracking

In e-mails gebruiken we tracking pixels en tracking URL’s. Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat we in onze e- mails plaatsen. Hierdoor zien we of een e-mail geopend wordt. Een tracking URL verwijst via een tussenstap door naar een webpagina. Door tracking URL’s te gebruiken zien we of er op een link geklikt wordt. Deze gegevens analyseren we om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze communicatie. Op basis van dit inzicht optimaliseren we onze communicatie en zorgen we ervoor dat deze persoonlijk en relevant is voor ontvangers. We gebruiken het e-mailadres van de ontvanger om effectiviteit van onze communicatie aan een doelgroep te relateren. Daarnaast leggen we het IP-adres drie weken vast om ongewenst verkeer te voorkomen. We verwerken deze gegevens wel, maar analyseren deze niet op persoonsniveau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kun je ons daarnaast vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, je gegevens te wissen of om je gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming

Om je pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. Je kunt ons daarom vragen om je gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat wij je bellen of e-mailen of als je een belangrijke persoonlijke reden hebt waarom je niet wilt dat wij je gegevens gebruiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar pensioendesk@kpnpensioen.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. Pensioenfonds KPN zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachtrecht

Als Pensioenfonds KPN niet voldoet aan je verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Beveiliging

Pensioenfonds KPN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

050 582 79 00
pensioendesk@kpnpensioen.nl

Postadres:
Postbus 501, 9700 AM Groningen

Bezoekadres:
Stationsstraat 115, 3811 MH Amersfoort

Cookies

Pensioenfonds KPN maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als je de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Pensioenfonds KPN behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 6 juli 2021.