Meest gezocht


Jaaropgave

Uw jaaropgave van vorig jaar maar ook die van de jaren daarvoor kunt u bekijken in Mijn KPN Pensioen.
Bekijk uw jaaropgave


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds KPN genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds KPN.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht

Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds KPN.
Waardeoverdracht aanvragen


Pensioen afkopen

Als uw pensioenuitkering lager is dan € 467,89 (grens 2017) per jaar dan kunt u ervoor kiezen om uw pensioen af te kopen.
Afkopen aanvragen

U bent hier

Woordenboek

Klik op een van de bovenstaande letters om naar het woord dat begint met deze letter te gaan.
 

A

Aanspraak

Uw recht op toekomstige pensioenuitkeringen. U maakt aanspraak op pensioen als u deelneemt aan een pensioenregeling.

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

De Actuariële en BedrijfsTechnische Nota geeft inzicht in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren.

Actuele dekkingsgraad

Pensioenfondsen hebben een beleidsdekkingsgraad en een actuele dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het bedrag dat het pensioenfonds moet uitkeren (de verplichtingen) en het bedrag dat het pensioenfonds in kas heeft (het vermogen).

We bepalen onze actuele dekkingsgraad iedere maand. Hierdoor kan deze behoorlijk schommelen. Met de actuele dekkingsgraad zien we welk effect de economie op ons pensioenfonds heeft. En welk effect financiële ontwikkelingen hebben. Bijvoorbeeld stijgende opbrengsten uit beleggingen of een dalende rente.

Met de actuele dekkingsgraad berekenen we onze beleidsdekkingsgraad.

Afkoop

Bij afkoop krijgt u de afkoopwaarde van het pensioen in één keer uitbetaald. Daarna heeft u geen recht meer op een pensioen. 

 

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als u overlijdt, krijgt uw partner mogelijk een Anw-uitkering van de overheid. Voor de Anw gelden voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Wanneer u AOW krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum. Ook hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je de AOW-uitkering van de overheid krijgt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Dit is een aanvulling op uw inkomen als u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt het pensioen van Pensioenfonds KPN.

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld dat uw pensioengevend salaris hoger moet zijn dan € 58.307 bruto per jaar. De hoogte van dit arbeidsongeschiktheidspensioen hangt af van uw mate van arbeidsongeschiktheid. 

Attestatie de vita

Dit is een ander woord voor een 'verklaring van in-leven-zijn'. Eén keer per jaar vraagt Pensioenfonds KPN deze verklaring aan alle gepensioneerden die niet in Nederland wonen. In Nederland krijgen wij wijzigingen door van de gemeente. Denk aan een verhuizing of overlijden. Dit gebeurt niet als u in het buitenland woont. Om zeker te zijn dat u nog recht heeft op pensioen, vragen wij een attestatie de vita.

De ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of een notaris in het land waar u woont, moet het bewijs voorzien van een stempel of verklaring. Als u de attestatie de vita terugstuurt, zorgen wij voor de doorbetaling van het pensioen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten is een toezichthouder, net als De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM controleert de communicatie van pensioenfondsen. De communicatie moet niet alleen duidelijk en begrijpelijk zijn, maar ook op het juiste moment bij de deelnemer terechtkomen (‘tijdig’). Daarnaast controleert de AFM of deelnemers voldoende worden geïnformeerd worden. Het pensioenfonds moet ‘transparant’ zijn.  

 

B

Bedrijfstakpensioenfonds

Dit is een pensioenfonds dat de pensioenregeling voor een hele sector uitvoert. Bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn vaak alle bedrijven in een sector verplicht aangesloten.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds KPN genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad is namelijk de verhouding tussen:

  • het bedrag dat het pensioenfonds moet uitkeren (de verplichtingen)
  • het bedrag dat het pensioenfonds in kas heeft (het vermogen)

Bij een beleidsdekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg geld in kas om de pensioenen te kunnen betalen. Maar er is dan ook geen geld over om financiële tegenslagen op te vangen.

Het pensioenfonds gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag. Of dat we de pensioenen moeten verlagen, als de financiële situatie niet goed genoeg is.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bepaalt hoe we de (beleids)dekkingsgraad moeten berekenen.

 

Bereikbaar pensioen

Het pensioen dat u kunt opbouwen als u tot uw pensioendatum pensioen blijft opbouwen bij Pensioenfonds KPN. In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt, staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen als u bij KPN blijft werken. 

Beschikbare-premieregeling

Een pensioenregeling waarbij voor de werknemer een premie beschikbaar wordt gesteld. Met de premie bouwt de werknemer een pensioenkapitaal op. Het kapitaal wordt belegd om rendement te halen. Met het kapitaal koopt de werknemer een pensioen. Het verschil met andere pensioenregelingen is dat van tevoren niet vaststaat hoeveel het pensioen is.

Bij Pensioenfonds KPN bouwt u pensioen op in de beschikbare-premieregeling als u meer dan € 45.378 bruto per jaar verdient. Over uw salaris hoger dan € 112.189 bouwt u geen pensioen op bij Pensioenfonds KPN. 

Bestuur

Het bestuur regelt het beleid van het pensioenfonds. In het bestuur zijn de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. 

Bijzonder partnerpensioen

Gaat u uit elkaar, dan maken u en uw ex-partner afspraken over de verdeling van het pensioen. Want uw ex-partner heeft namelijk recht op (een deel van) uw pensioen opgebouwd tot de echtscheiding. Uw ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner dit bijzonder partnerpensioen. 

Bent u niet gescheiden en overlijdt u, dan krijgt uw partner een partnerpensioen.

 

C

Collectief pensioen

Dit is een pensioenregeling waaraan alle werknemers van een bedrijf deelnemen. Pensioenfonds KPN is een collectief pensioen. Vaak is een collectief pensioen goedkoper dan een individuele pensioenregeling.

Consumenten Prijsindex (CPI)

Deze index geeft de gemiddelde stijging van prijzen (inflatie) aan. Er bestaan verschillende indexen. De consumentenprijsindex is de belangrijkste en geldt voor alle huishoudens. Als Pensioenfonds KPN de pensioenen verhoogt met een toeslag, dan is de toeslag afgeleid van de CPI 'geschoond voor de invloed van kostprijsverhogende en consumptiegebonden belastingen'. We vergelijken de CPI van september met de CPI van september van het jaar ervoor. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Conversie

Als u gaat scheiden, dan heeft uw ex-partner recht op (een deel van) het pensioen dat u tot de scheiding heeft opgebouwd. Dit heet verevening. Als u met pensioen gaat, krijgt uw ex-partner dit pensioen.

Bij een scheiding kunt u ook samen kiezen voor conversie. Het deel van het pensioen voor de ex-partner wordt dan omgezet in een eigen recht op pensioen. De ex-partner krijgt dit pensioen dan op het moment dat hij of zij zelf met pensioen gaat. 

 

Crisisplan

In een crisisplan staat beschreven wat het bestuur gaat doen als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt of dreigt te komen.

 

D

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is een toezichthouder. DNB controleert de financiële betrouwbaarheid van pensioenfondsen. Maar ook of pensioenfondsen zich aan alle wetten en regels houden. 

Deelnemer

Een deelnemer is een werknemer die pensioen opbouwt bij het pensioenfonds. Als iemand uit dienst gaat, maar nog wel pensioen opbouwt, is hij ook een deelnemer. Bijvoorbeeld iemand die arbeidsongeschikt is.

Deelnemingsjaren

Dit is het aantal gewerkte jaren waarover u pensioen heeft opgebouwd.

Deeltijdpensioen

Deeltijdpensioen betekent dat iemand gedeeltelijk met pensioen gaat. Een werknemer werkt bijvoorbeeld 2 dagen per week en gaat voor 3 dagen per week met pensioen. Hij ontvangt pensioen voor die 3 dagen en daarnaast nog salaris. Over dit salaris bouwt hij nog pensioen op.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds financieel gezond is. Pensioenfondsen kennen een actuele dekkingsgraad en een beleidsdekkingsgraad.

 

E

Eindloonregeling

Dit is een regeling waarbij het salaris aan het einde van de loopbaan gebruikt wordt als basis voor het pensioen. De eindloonregeling was van toepassing tot 01-04-2000.

Ex-deelnemer

Dit is iemand die geen pensioen meer opbouwt. Dit is het geval als het deelnemerschap is beëindigd, anders dan door het bereiken van de pensioeningangsdatum of door overlijden. Ex-deelnemers worden ook wel slapers of gewezen deelnemers genoemd.

 

F

Factor A

Dit is de pensioenaangroei in een kalenderjaar. U heeft de factor A nodig als u de premie voor lijfrente of banksparen als aftrekpost wilt opvoeren op uw belastingaangifte. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 

Franchise

Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit is niet nodig, omdat u naast uw pensioen ook AOW van de overheid ontvangt. De franchise is dus het deel van het salaris waarvoor u AOW krijgt.

 

G

Garantieregeling

Regeling die de hoogte van de inlegde premies garandeert wanneer het pensioen ingaat. Het pensioensaldo is daarmee nooit lager dan de ingelegde premies. De inleg tot 1-2-2021 valt onder deze garantieregeling, als u onafgebroken in de Life Cycle heeft belegd. De inleg vanaf 1-2-2021 valt niet onder deze garantieregeling. 

Gemoedsbezwaren

Een werkgever of werknemer kan bezwaren hebben tegen de pensioenregeling. Als het gaat om ingrijpende bezwaren, bijvoorbeeld van religieuze aard, noemen wij dit gemoedsbezwaren. Gemoedsbezwaarden zijn niet altijd verplicht om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling. Dit staat in de wet. De werknemer betaalt wel premie. Deze wordt alleen op een andere manier verwerkt. Het geld komt op een soort 'spaarrekening'. Als de werknemer met pensioen gaat, krijgt hij dit bedrag. Of zijn nabestaanden krijgen een partner- of wezenpensioen als de werknemer overlijdt.

Geregistreerd partner

Partners kunnen hun partnerschap laten registreren, in plaats van te trouwen. In de pensioenregeling van Pensioenfonds KPN is het geregistreerd partnerschap hetzelfde als een huwelijk. Wat bij een huwelijk geldt, geldt ook bij een geregistreerd partnerschap.

Gewezen deelnemer

Dit is iemand die geen pensioen meer opbouwt, omdat hij uit dienst is gegaan. Gewezen deelnemers worden ook wel slapers of ex-deelnemers genoemd.

 

H

Herstelplan

Dit is een plan van aanpak waarin het pensioenfonds laat zien welke maatregelen het neemt om de financiële situatie te verbeteren. 

Huwelijkse voorwaarden

Dit zijn (schriftelijke) afspraken die u voor of tijdens het huwelijk maakt en bij de notaris vastlegt. Er staat in wat wel en niet in de huwelijksgoederengemeenschap valt.

 

I

Indexatie

Een ander woord voor toeslag

Inflatie

Inflatie betekent dat geld minder waard wordt doordat de prijzen stijgen. Inflatie kan betekenen dat de koopkracht minder wordt en u minder kunt kopen van hetzelfde geld. Dit gebeurt alleen als de lonen procentueel minder snel stijgen dan de prijzen. Pensioenfonds KPN probeert de pensioenen te verhogen met een toeslag om te voorkomen dat uw pensioen minder waard wordt. 

 

K

Kapitaaldekkingsstelsel

In Nederland gebruiken pensioenfondsen voor de financiering van pensioenen het kapitaaldekkingsstelsel. Dit betekent dat een pensioenfonds voor elke werknemer geld (kapitaal) 'spaart' om later de pensioenen te kunnen betalen. Nederlandse pensioenfondsen zijn verplicht om het kapitaaldekkingsstelsel te gebruiken. Dit is zo geregeld in de Pensioenwet

 

 

L

Loonheffingskorting

Over uw loon of pensioen betaalt u belasting. U krijgt een korting op deze belasting: de loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

 

M

Middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Uw pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet de middelloonregeling. Vanaf de datum waarop u met pensioen gaat, ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. In feite is het pensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris. Bij Pensioenfonds KPN bouwt u op deze manier pensioen op tot een salaris van € 45.378. Over uw salaris hierboven tot € 112.189 bouwt u pensioen op in de beschikbare-premieregeling. Over het salaris boven € 112.189 bouwt u geen pensioen op bij Pensioenfonds KPN.

 

N

Nabestaandenpensioen

'Nabestaandenpensioen' is een verzamelnaam voor het partnerpensioen en het wezenpensioen. Als u overlijdt, ontvangt uw partner dit partnerpensioen van Pensioenfonds KPN. En uw kinderen ontvangen een wezenpensioen.

nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK)

Het nFTK is het nieuwe toezichtregime op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen. Het nFTK geld sinds 1 januari 2015.

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten hun financiële positie berekenen aan de hand van wettelijke regels. Deze regels worden het financieel toetsingskader (FTK) genoemd. Sinds 1 januari 2015 geldt het nieuw Financieel Toetsingskader. 

 

O

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. U kunt de Ombudsman Pensioenen inschakelen als u de klacht niet kunt oplossen met het pensioenfonds. 

Onbetaald verlof

Dit is de periode waarin u wel in dienst bent bij uw werkgever, maar geen salaris ontvangt. Tijdens het onbetaald verlof bent u wel verzekerd voor het partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. U bouwt geen ouderdomspensioen op, behalve als u er zelf voor betaalt. Bespreek met uw werkgever hoe dit bij u zit.

Tijdens ouderschapsverlof, geboorteverlof en zwangerschapsverlof bouwt u altijd ouderdomspensioen op.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het belangrijkste onderdeel van de pensioenregeling. Het is een levenslange uitkering die in principe ingaat op de pensioenleeftijd van 68 jaar en stopt als de gepensioneerde overlijdt.  

 

P

Partner

Hieronder wordt verstaan:

  • de man of vrouw met wie de deelneemster of deelnemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan voor pensioendatum.
  • de man of vrouw met wie de deelneemster of deelnemer tenminste 6 maanden op hetzelfde adres ongehuwd samenwoont.

Lees meer

Partnerpensioen

Dit is het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Het partnerpensioen begint op de eerste dag van de maand na de maand waarin u bent overleden. Het partnerpensioen stopt als uw partner overlijdt.

Pensioenbreuk

Pensioenbreuk is een vorm van pensioengat. Simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. In de meeste gevallen ontstaat een pensioenbreuk wanneer u van werkgever verandert en de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever niet op elkaar aansluiten.

Pensioendashboard

Wilt u weten hoeveel pensioen u later van Pensioenfonds KPN krijgt? En of dit voldoende is om van rond te komen? Met het pensioendashboard kunt u dit eenvoudig nagaan. Ook kunt u berekenen wat pensioenkeuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld als u met deeltijdpensioen gaat. U vindt het pensioendashboard onder Mijn KPN Pensioen

Pensioendatum

Dit is de datum waarop u pensioen krijgt. De standaardpensioenleeftijd is bij Pensioenfonds KPN 68 jaar. De pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 68 jaar wordt.

Pensioengevend salaris

Dit is het salaris dat als basis dient voor de berekening van de pensioenopbouw. Het pensioengevend salaris is ongeveer 12 keer uw vaste bruto maandsalaris plus de vakantietoeslag. Eventuele maandelijkse toeslagen kunnen ook meetellen. In de cao van KPN staat welke toeslagen meetellen.

 

Pensioengrondslag

Dit is het pensioengevend salaris min de franchise. Met de pensioengrondslag wordt de hoogte van uw pensioen berekend.

Pensioeningangsdatum

De eerste dag met ingang waarvan voor de (gewezen) deelnemer een ouderdomspensioenuitkering van het fonds ingaat.

Pensioenoverzicht (Uniform Pensioenoverzicht)

Als u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds KPN, krijgt u ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook staat in het overzicht wat u krijgt als uw arbeidsongeschikt wordt. En wat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds KPN? Dan krijgt u het pensioenoverzicht eens in de drie jaar. Bent u gepensioneerd dan krijgt u ieder jaar een overzicht van uw pensioen. 

Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is de organisatie die uw pensioen regelt. De uitvoerder verzorgt bijvoorbeeld de pensioenadministratie, beantwoordt vragen van deelnemers, int de premie bij werkgever(s), beheert de beleggingen, zorgt voor betaling van de pensioenuitkeringen, etc. Een pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld een pensioenfonds zoals Pensioenfonds KPN, een verzekeraar, een premiepensioeninstelling (PPI), een Multi-ondernemingspensioenfonds of een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Pensioenverevening

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft uw ex-partner recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit heet pensioenverevening. U kunt onderling een andere verdeling afspreken. U kunt ook afspreken om niet te verdelen.  

Pensioenwet

De wet waarin alle regels die met pensioen te maken hebben zijn vastgelegd.

Premiegrondslag

Dit is het deel van uw salaris waarover de premie voor de beschikbare-premieregeling wordt berekend. De premiegrondslag is het deel van het salaris tussen de € 45.378 en € 112.189.

Premieovereenkomst

Dit is een pensioenovereenkomst waarbij een premie wordt vastgesteld, waarmee een kapitaal wordt opgebouwd. Met het kapitaal wordt uiterlijk op de pensioendatum een pensioenuitkering ingekocht.

Premievrije aanspraak op pensioen

Dit is het pensioen dat mensen die in het verleden bij KPN hebben gewerkt, hebben opgebouwd bij Pensioenfonds KPN. Ze werken niet meer bij KPN, maar zijn ook nog niet met pensioen.  

Private Equity

Private Equity is een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen.

 

R

Rekenrente

Dit is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om de groei van het pensioenvermogen te berekenen. Met dit vermogen wordt bekeken of het pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. De Nederlandsche Bank schrijft voor met welke rekenrente pensioenfondsen moeten rekenen en controleert ze hierop.

Rendement

Pensioenfondsen beleggen. Het rendement is de opbrengst over het belegd vermogen van het fonds. Het rendement komt uit de stijging van de waarde van de bezittingen. Bijvoorbeeld aandelen en vastgoed. Maar ook uit rente, dividend, geld uit verhuur van winkels, kantoren en woningen.

Renteafdekking

Voor de financiële situatie van het pensioenfonds is de dekkingsgraad een belangrijke maatstaf. De rente (vastgesteld door De Nederlandsche Bank) is belangrijk voor de dekkingsgraad. Als de rente daalt, is dat ongunstig voor de dekkingsgraad. Om de gevolgen van een dalende rente te verminderen, dekken we een deel van het risico af door gebruik te maken van financiële producten. Dit heet renteafdekking.

Renteswaps

Met een renteswap kan een geldlening met een variabele rente omgevormd worden tot een financiering met een vaste rente.

 

S

Scheiding

Onder scheiden verstaat het pensioenfonds een einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en een scheiding van tafel en bed. Een scheiding heeft gevolgen voor het pensioen. Uw ex-partner heeft recht op een deel van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Meestal is dit 50%, maar u kunt samen ook andere afspraken maken. U moet de afspraken wel officieel vastleggen. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen

Slaper

Een slaper is iemand die in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds KPN. Hij of zij werkt niet meer bij KPN, maar is nog niet met pensioen. Het opgebouwde pensioen is blijven staan bij Pensioenfonds KPN en wordt op de pensioendatum uitbetaald. Een ander woord voor slaper is gewezen deelnemer).

 

 

Solvabiliteitsdepot

Als de financiële situatie van het pensioenfonds niet goed is, moet het pensioenfonds maatregelen nemen. In het uiterste geval moeten de pensioenen verlaagd worden. Om dit te voorkomen, kon het pensioenfonds een pot met geld aanspreken. Deze pot met geld werd het solvabiliteitsdepot genoemd.

In dit depot heeft de werkgever KPN in 2015 eenmalig € 196 miljoen gestort. Hierdoor hoefde KPN niet meer bij te storten als het slecht ging met het pensioenfonds.

Tot 2020 mocht het solvabiliteitsdepot alleen gebruikt worden als de financiële situatie zo slecht was dat de pensioenen mogelijk moesten worden verlaagd. Het depot mocht niet gebruikt worden om de pensioenen te verhogen met een toeslag.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het solvabiliteitsdepot met een waarde van € 281 miljoen meegerekend bij eventuele toeslagverlening. 

 

T

Toeslag

Als de prijzen stijgen, wordt uw geld minder waard. U kunt namelijk minder kopen voor hetzelfde geld. Pensioenfonds KPN probeert daarom de pensioenen ieder jaar te verhogen met een toeslag. In 2020 konden de pensioenen voor het laatst worden verhoogd.

Om een toeslag te geven, gelden voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de financiële situatie van het pensioenfonds voldoende is. We kijken hiervoor naar de beleidsdekkingsgraad.

Een eventuele toeslag is voor iedereen die pensioen ontvangt, nu pensioen opbouwt of vroeger pensioen bij ons heeft opgebouwd.

 

U

Uitdiensttreding

Als u uit dienst gaat bij uw werkgever, stopt ook uw pensioenopbouw bij het pensioenfonds. Het pensioen dat u heeft opgebouwd, blijft bij het pensioenfonds. Voor het pensioenfonds bent u dan `slaper' of `gewezen deelnemer'.

Uitkeringsovereenkomst

Pensioenovereenkomst waarbij een pensioenuitkering wordt vastgesteld.

Uitruilen van pensioen

Pensioen uitruilen betekent dat u (een deel van) uw ouderdomspensioen omzet in partnerpensioen. Dan ontvangt uw eventuele partner meer partnerpensioen als u overlijdt. U ontvangt zelf minder ouderdomspensioen. Het omgekeerde kan ook: u kunt partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen. U ontvangt dan een hoger ouderdomspensioen. Overlijdt u, dan krijgt uw eventuele partner minder partnerpensioen. Of helemaal geen partnerpensioen als u het hele partnerpensioen omzet. Omzetten kan op het moment dat u uit dienst gaan. Of op uw pensioendatum.

Een deel van het partnerpensioen bouwt u op. Een deel van het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. Dit deel van het partnerpensioen vervalt als u uit dienst gaat bij KPN. Of als u met pensioen gaat. Om het gemis van dit deel aan partnerpensioen aan te vullen, zetten we dan standaard een deel van het ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Wilt u dit niet? Dan kunt u dit aangeven.

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Als u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds KPN, krijgt u ieder jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook staat in het overzicht wat u krijgt als uw arbeidsongeschikt wordt. En wat uw eventuele partner en kinderen krijgen als u overlijdt. Heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds KPN? Dan krijgt u het pensioenoverzicht eens in de drie jaar.

 

W

Waardeoverdracht

Als u uit dienst gaat bij KPN, kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever (als u die heeft). Waardeoverdracht kan voordelen hebben. U houdt uw pensioenaanspraken namelijk in één pot. Waardeoverdracht kan ook gunstig zijn als de nieuwe pensioenregeling beter is. Bijvoorbeeld als het toeslagbeleid beter is. 

Komt u in dienst bij KPN? Dan kunt u het pensioen dat u ergens anders heeft opgebouwd, meenemen naar Pensioenfonds KPN. Dit heet waardeovername.

Wezenpensioen

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen een wezenpensioen van Pensioenfonds KPN. Ze krijgen wezenpensioen tot hun 18de jaar. Kinderen die studeren, krijgen wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e verjaardag. Ieder kind krijgt een bedrag ter hoogte van 20% van het partnerpensioen. Dit geldt voor maximaal 5 kinderen. Overlijdt ook uw partner, dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Hebt u 6 of meer kinderen, dan verdelen wij het wezenpensioen van 5 kinderen gelijkmatig over alle kinderen.  

WIA

Kunt u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen? En u bent bijna 2 jaar ziek? Dan krijgt u misschien een WIA-uitkering van UWV. De voorganger van de WIA is de WAO. Als u een WIA-uitkering krijgt, blijft u mogelijk pensioen opbouwen bij Pensioenfonds KPN. Lees meer

 

Z

Zorgplicht

De pensioenuitvoerder is verplicht om de voorlichting over pensioenen van de deelnemers van het pensioenfonds te verzorgen. Werkgevers zijn op hun beurt verplicht om er op toe te zien dat dit ook gebeurt. Deze wederzijdse verantwoordelijkheid wordt de zorgplicht genoemd.